Algemene Voorwaarden

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aflevering: het moment waarop het Product aan de Cliënt wordt aangeboden dan wel het moment waarop Het Product door de Cliënt wordt opgehaald bij Van Mossel Hoortoestellen.
  • Cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van Van Mossel Hoortoestellen anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Cliënt en van Mossel Hoortoestellen.
  • Product: het hoortoestel en/of de daaraan verwante producten die conform de Overeenkomst door aan de Cliënt worden geleverd
  • Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Van Mossel Hoortoestellen en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de cliënt.
  • Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de Producten die aan de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Van mossel hoortoestellen worden gesloten.

2.2 Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door de cliënt slechts een beroep worden gedaan, in zoverre deze door Van Mossel Hoortoestellen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Van Mossel Hoortoestellen zijn vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de Cliënt. Alle offertes/ en of aanbiedingen van Van Mossel Hoortoestellen vervallen van rechtswege indien zij niet door Cliënt worden aanvaard binnen de daarin gestelde termijn.

2.4 Van Mossel Hoortoestellen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Als prijs voor het te leveren Product en eventuele daarmee samenhangende diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Van Mossel Hoortoestellen.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 4 – Levertijd, Aflevering en Risico

4.1 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Cliënt nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding der Overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.

4.2 Het risico voor het Product gaat bij de Aflevering (de proefperiode) op de Cliënt over.

Artikel 5 - Testperiode

5.1 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Van Mossel Hoortoestellen in overleg met de Cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem, met inachtneming van de hieronder beschreven testperiode, verkopen.

5.2 Vanaf het moment van de Aflevering start een testperiode van maximaal 60 dagen. Gedurende deze periode beoordeelt de Cliënt het functioneren van het Product. Minimaal twee dagen voor het verstrijken van de testperiode als hiervoor bedoeld, geeft de Cliënt aan van Mossel Hoortoestellen te kennen of hij het Product geschikt acht. Indien de Cliënt het Product geschikt acht, tekent hij de door van Mossel Hoortoestellen ter beschikking gestelde tevredenheidsverklaring en stelt hij deze aan van Mossel Hoortoestellen ter beschikking. Indien de Cliënt niet tevreden is ten aanzien van de kwaliteit van het Product, kan hij het Product na de hiervoor bedoelde kennisgeving en uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van de testperiode inleveren bij Van Mossel Hoortoestellen.

5.3 Laat de cliënt de termijn van de testperiode zoals bedoeld in artikel 5.1, welke voldoende wordt geacht om het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Van Mossel Hoortoestellen van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij het Product niet meer retourneren en wordt hij geacht tevreden te zijn met het Product en is hij dien ten gevolge de aankoopprijs van het Product verschuldigd.

5.4 Tijdens de testperiode zoals bedoeld in artikel 5.1 moet de Cliënt rekening houden met het feit dat hij het Product eventueel aan Van Mossel Hoortoestellen moet teruggeven en dient hij derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud zorg te dragen.

5.5 In het geval dat de Cliënt het Product na de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 5.2 niet binnen de aangegeven periode terugbrengt, behoudt Van mossel Hoortoestellen het recht om het totale aankoopprijs van het hoortoestel in rekening te brengen bij de cliënt. Dit geldt ook of in het geval dat de Cliënt het Product retourneert in een onbruikbare of onverkoopbare staat, of als de Cliënt het Product beschadigt.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling van het Product dient plaats te vinden direct bij ondertekening van de tevredenheidsverklaring zoals bedoeld in artikel 5.2 onder aftrek van hetgeen Van Mossel Hoortoestellen daarvan krachtens de Zorgovereenkomst en/of Zorgpolis bij de Zorgverzekeraar van de Cliënt in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen respectievelijk van deze ontvangt.

6.2 Indien de betreffende zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan Van Mossel Hoortoestellen voldoet of slechts tot een lager bedrag zal het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de Cliënt in rekening gebracht worden.

6.3 In geval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

6.4 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Van Mossel hem een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en Recht van Terughouding

7.1 Van Mossel Hoortoestellen behoudt zich de eigendom van het geleverde Product voor totdat de betreffende aankoopprijs volledig is betaald, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Voor zover de door Van Mossel geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Van Mossel voor de geleverde zaken is te allen tijden beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. Van Mossel is niet verder aansprakelijk voor deze zaken dan indien en voor zover volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.

8.2 Van Mossel kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de client indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Van Mossel na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

8.3 Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op moment waarop de koop met client wordt gesloten.

8.4 Schade ontstaan door externe factoren of door onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie en zijn voor eigen rekening van de Cliënt.

8.5 Garanties en nazorg worden slechts verstrekt aan de client en gelden niet voor eventueel opvolgende rechts verkrijgenden.

8.6 Van Mossel Hoortoestellen kan op basis van de overeenkomsten met de Zorgverzekeraar een verlengde garantie aanbieden. De verlengde garantie die van Mossel aanbied is vastgelegd in de zorgovereenkomst met de zorgverzekeraar.

8.7 In geval van reparatie of vervanging wordt de op dat moment lopende garantietermijn nooit verlengd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Van Mossel Hoortoestellen is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in het Product indien reparaties aan het Product zijn verricht door derden zonder instemming van Van Mossel Hoortoestellen noch voor onjuist gebruik van het product.

9.2 Aansprakelijkheid van Van Mossel Hoortoestellen voortvloeiende uit de Overeenkomst of samenhangende met het geleverde Product, is steeds uitgesloten tenzij Van Mossel Hoortoestellen grove nalatigheid dan wel grove opzet te verwijten valt. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, of gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken aan Producten binnen bekwame tijd na Aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Van Mossel Hoortoestellen moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij van Mossel Hoortoestellen moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking van een gebrek is in alle gevallen tijdig.

10.2 De audicien waar het hoortoestel is gekocht dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

10.3 Indien de audicien en de Cliënt niet tot overeenstemming komen kan de Cliënt voor bemiddeling contact opnemen met de directeur; de heer H. van Mossel via 071–5809580.

10.4 Mochten van Mossel Hoortoestellen en de Cliënt er na deze bemiddeling niet uitkomen dan kan de Cliënt contact opnemen met het Star-secretariaat (Stichting Audicienregister). Zie voor contactmogelijkheden: www.audicienregister.nl. Mocht dit geen resultaat hebben, dan kan er een officiële klacht ingediend worden bij de geschillencommissie van Star. Zie voor de klachtenprocedure: www.audicienregister.nl.

Artikel 11 – Klanttevredenheid

11.1 Iedere Cliënt wordt uitgenodigd zijn mening te geven over de service en kwaliteit van van Mossel Hoortoestellen via het klanttevredenheidsonderzoek op www.hoorwijzer.nl. Resultaten worden geanalyseerd en dienen ter verbetering van de processen en werkmethoden van van Mossel Hoortoestellen.

Artikel 12- Wet Bescherming persoonsgegevens

12.1 Van Mossel zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Van Mossel kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging.