Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen.

Van Mossel Hoortoestellen

Wij zijn Van Mossel Hoortoestellen, een familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in alles wat met horen te maken heeft. Cliënten met het kleinste gehoorverlies tot bijna dove mensen kunnen bij ons terecht. Maar ook voor mensen met tinnitus of voor iemand die een wek- en waarschuwingssysteem nodig heeft zijn we er.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor aangaan van de leveringsovereenkomst en onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van Mossel Hoortoestellen.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17-02-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Website beveiliging

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat dat de communicatie tussen uw computer en onze website versleuteld zodat uw gegevens gegarandeerd veilig zijn. U herkent dit door bovenin uw browser te zoeken naar een groen slotje.

Medewerking aan certificerende instanties

In voorkomende gevallen kan Van Mossel Hoortoestellen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens aan certificerende instanties. Hierbij worden geen gegevens verzonden, opgeslagen of op enigerlei wijze fysiek gedeeld. Het betreft een inzage in uw gegevens door een medewerker van deze instantie ter beoordeling van onze werkprocessen. Hiervoor wordt altijd een verwerkersovereenkomst met de instantie afgesloten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Van Mossel Hoortoestellen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acousoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Hoogeveen Administraties te Zoeterwoude.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acousoft en Hoogeveen administraties zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Beide gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Van Mossel Hoortoestellen. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek bijgehouden. Bij het volgende bezoek met hetzelfde apparaat, wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen. Op deze wijze maken wij het bezoek aan de website van Van Mossel Hoortoestellen gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?

Van Mossel Hoortoestellen maakt gebruik van functionele en analytische cookies. We houden website-statistieken bij met Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google.

Soorten cookies die wij gebruiken

PHPSESSID

Dit is een cookie gebruikt door PHP (taal waarmee deze website is gebouwd) om bij te houden welke pagina's je op deze website heeft bezocht en of je het contactformulier hebt ingevuld.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

_GA

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. De informatie die hiermee wordt verzameld, wordt door Google geanonimiseerd (dat wil zeggen niet meer terug te leiden tot een persoon) opgeslagen.

Bewaartermijn: 2 jaar

_GID

Ook deze cookie is van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersactiviteit te groeperen per gebruiker.

Bewaartermijn: 24 uur (na laatste activiteit)

_GAT

Ook deze cookie is van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar Google Analytics te beperken.

Bewaartermijn: 1 minuut

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?

Als je cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het websitegebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies

Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies, dan kan je deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via jouw browser.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Van Mossel Hoortoestellen
Laan van Berendrecht 158
2352 VM Leiderdorp
071-5809580

Contactpersoon:
G. van Mossel
gabrielle@vanmosselhoortoestellen.nl